Polska


Nowe obszary w badaniach innowacji społecznych: zarządzanie innowacjami społecznymi na rzecz zastosowania bioplastiku

Cel projektu: rozwój społecznych innowacji wychodzących naprzeciw wyzwaniom w zastosowaniu opakowań z biotworzyw w łańcuchach dostaw żywności, w gospodarce o obiegu zamkniętym.

Partnerzy konsorcjum międzynarodowego:

  • Uniwersytet Łódzki, Polska
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
  • Coventry University, Wielka Brytania
  • Federal University of São Carlos, Brazylia
  • Simon Fraser University, Kanada

Termin realizacji projektu: 01.09.2020 – 31.12.2023

Instytucja finansująca w Polsce: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wartość finansowa oraz całkowita wartość projektu: 433 251,10 PLN

Etapy realizacji projektu:

1. IDENTYFIKACJA WYZWAŃ DLA ZASTOSOWANIA BIOOPAKOWAŃ: określenie uwarunkowań dla zastosowania bioopakowań produktów żywnościowych w gospodarce o obiegu zamkniętym 

2. ANALIZA I ZROZUMIENIE PROBLEMU: analiza struktur i procesów w łańcuchach dostaw bioopakowań żywności w ramach całego cyklu życia produktów

3. PROJEKTOWANIE POTENCJALNYCH ROZWIĄZAŃ: ewaluacja innowacji w rozwoju bioopakowań żywności, rozszerzenie konceptów bioopakowań, wypracowanie innowacji społecznych oraz wybór rozwiązań do prototypowania

4. SZYBKIE PROTOTYPOWANIE POTENCJALNYCH ROZWIĄZAŃ: koncepcyjne prototypowanie i testowanie wybranych rozwiązań, ocena ich funkcjonalności i potencjalnego znaczenia w zarządzaniu łańcuchami dostaw w gospodarce obiegu zamkniętego

Międzynarodowy projekt SIMBIO wychodzi naprzeciw problemom zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego, którego źródłem są opakowania z tworzyw sztucznych, tworząc unikalną szansę dla rozwoju współpracy interesariuszy na rzecz wykorzystania potencjału opakowań z biotworzyw na rynku żywności.

Interesariuszami projektu są:

• dostawcy surowców wykorzystywanych do produkcji opakowań z bioopakowań

• producenci bioopakowań 

• producenci żywności wykorzystujący lub zainteresowani wykorzystywaniem bioopakowań  

• firmy dystrybucyjne zarządzające przepływem bioopakowań  

• użytkownicy bioopakowań lub ich przedstawiciele

• instytucje certyfikujące bioopakowania

• firmy zajmujące się odbiorem bioopakowań  od użytkowników 

• firmy przetwarzające bioopakowania 

• użytkownicy produktów końcowych wytworzonych z przetworzonych bioopakowań

• podmioty sektora publicznego odpowiedzialne za tworzenie przepisów prawnych dotyczących cyklu życia bioopakowań w GOZ

Nasz Zespół

Raporty z prac badawczo-rozwojowych

Barbara Ocicka

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor habilitowana w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Jest kierownikiem zespołu badawczego SIMBIO w SGH. Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich w SGH. Po uzyskaniu stopnia doktora pracowała w latach 2012-2016 w Katedrze Logistyki w Uniwersytecie Łódzkim. Od 2016 r. pracuje w Katedrze Logistyki SGH. Jest współtwórcą i wykładowcą prestiżowych Podyplomowych Studiów Menedżerów Zakupów w SGH. Prowadzi badania dotyczące wpływu megatrendów na zarządzanie łańcuchem dostaw, rozwoju innowacji w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw, strategii rekonfiguracji globalnych łańcuchów dostaw oraz strategii zakupowych. Posiada doświadczenie w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych (m.in. „BestLog – Best Practices in Logistics and Supply Chain Management” w VI PR UE, „ChemMultimodal – Promotion of Multimodal Transport in Chemical Logistics” w Interreg Central Europe, „Ekologiczne podejście do tworzenia łańcucha wartości” w badaniach statutowych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH). Jest autorką ponad 50 publikacji z zakresu zakupów, logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw oraz ekspertem w tych dziedzinach na licznych konferencjach w kraju i za granicą. W swojej pracy naukowo-badawczej przywiązuje szczególną wagę do pogłębionej współpracy ze środowiskiem biznesowym, co znajduje odzwierciedlenie w jej dorobku naukowym. 

Kontakt: barbara.ocicka@sgh.waw.pl

Skocz do gory

Grażyna Kędzia

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Pracownik Katedry Logistyki Wydziału Zarządzania UŁ. Ukończyła kierunek Ochrona Środowiska na Uniwersytecie Łódzkim oraz studia podyplomowe z zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na Politechnice Łódzkiej a także kosmetologię na tej samej uczelni. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół konfigurowania odpornych na zakłócenia łańcuchów dostaw oraz wokół współprojektowania ekoproduktów, w tym bioopakowań w branży beauty i branży spożywczej. Zaangażowana, także jako kierownik, w wiele międzynarodowych projektów badawczych, rozwojowych i edukacyjnych, realizowanych we współpracy z polskimi i zagranicznymi jednostkami. Autor i współautor ponad pięćdziesięciu publikacji, między innymi w zakresie zarządzania ryzykiem i zarządzania ciągłością działania.

Kontakt: grazyna.wieteska@uni.lodz.pl

Skocz do gory

Aneta Pluta-Zaremba

Adiunkt w Katedrze Logistyki, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Swoje działania badawcze, publikacyjne i dydaktyczne koncentruje na modelach biznesowych i strategiach łańcuchów dostaw w świecie VUCA, zrównoważonej transformacji łańcuchów dostaw w erze cyfrowej oraz logistyce e-commerce. Członek międzynarodowych i krajowych projektów badawczych. Autorka i współautorka wielu artykułów i rozdziałów w książkach oraz współredaktorka książek z zakresu logistyki, e-commerce i zarządzania łańcuchem dostaw. 

Skocz do gory

Beata Wieteska-Rosiak

Doktor nauk ekonomicznych, od 2010 adiunkt w Instytucie Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik Katedry Gospodarki Regionalnej i Środowiska. Od 2018 roku rzeczoznawca majątkowy i pracownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości Instytutu GP. Jej zainteresowania naukowe dotyczą kształtowania szeroko rozumianego bezpieczeństwa w przestrzeni miasta i regionu wobec współczesnych zagrożeń środowiskowych, społecznych i gospodarczych. Swoje badania i publikacje koncentruje między innymi na adaptacji miast i sektora nieruchomości do zmian klimatu, gospodarce o obiegu zamkniętym, budownictwie zrównoważonym i cyrkularnym, mieszkalnictwie oraz zrównoważonym rozwoju miast, w tym transporcie zrównoważonym. Autorka wielu publikacji naukowych oraz uczestniczka projektów naukowo-badawczych.

Skocz do gory

Marta Raźniewska

Doktor w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, absolwentka studiów MBA, European Senior Logistician. Obecnie adiuntka na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Do głównych zainteresowań badawczych należą: doskonalenie strategicznych oraz operacyjnych działań organizacji poprzez zarządzanie relacjami oraz efektywne wdrażanie metod i narzędzi. Jej praca skoncentrowana jest głównie na wsparciu rozwoju sektora produktów ekologicznych, a celami – tworzenie platformy komunikacyjnej oraz rozwój współpracy pomiędzy nauką a praktyką gospodarczą. 

Skocz do gory

Jolanta Turek

Adiunkt w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Prowadzi działalność badawczą, publikacyjną i dydaktyczną skoncentrowaną na tematyce zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa, w tym w szczególności zarządzania ryzykiem zrównoważonego rozwoju, wykorzystania nowych technologii w procesie zarządzania ryzykiem, reorientacji modeli biznesowych na zarządzanie ryzykiem preferencji klienta. Autorka licznych publikacji w przedmiotowym obszarze. Uczestniczka projektów o zasięgu krajowym i międzynarodowym. 

Skocz do gory

Jakub Brzeziński

Asystent w Katedrze Logistyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, słuchacz studiów doktoranckich w dyscyplinie zarządzania i jakości, opiekun organizacyjny Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania Łańcuchem Dostaw. Absolwent kierunku logistyka na macierzystym wydziale oraz prawa, na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Jego zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania kontraktami, prawa umów oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii w logistyce. W pracy naukowej kieruje się interdyscyplinarnością, w której upatruje szansy na rozwój nowych kierunków badań. Brał udział w międzynarodowym projekcie naukowym FOODNET – “Food in Eco Network – internationalization and global competitiveness of European SMEs in Food and Eco Logistics Sector” finansowanym ze środków UE w ramach programu COSME. Obecnie jest zaangażowany w projekt NEXTLOG – “Building next generation competencies for logisticians and supply chain managers” w programie Erasmus+.

Skocz do gory